Udskriv denne side

Bestyrelsens beretning for året 2019

Bestyrelsens beretning for 2019

Formandsskifte

Ved repræsentantskabsmødet i maj 2019 blev Torsten Lauritzen valgt som ny formand. Efter en sygemelding valgte Torsten Lauritzen i august at trækkes sig som formand og træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig herefter med den ene næstformand Jørgen Andersen som ny formand. Jørgen Andersen stiller op til formandsposten på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 16. maj 2020.

 

Hovedkontoret

Hovedkontoret blev som bekendt sammenlagt i Glostrup fra to kontorer henholdsvis Odense og København i december 2018. Kontoret er nu oppe og køre med fuld bemanding og skulle være klar til at servicere medlemmerne.

Bestyrelsen glæder sig til, at der kommer ro på dagligdagen, da året som en følge af omlægningen og en del nye medarbejdere, har virket meget turbulent.

 

Regionsudvalget (RU)

Diabetesforeningen har valgt at dele landet op i to landsdele. Henholdsvis Øst og Vest.

Det bevirker, at der i hver landsdel afholdes to møder årligt. På møderne i Øst deltager region Sjælland – Hovedstaden og Bornholm. Grundet at vi er så mange deltagere, får hver region ”kun” ca. en time til internt møde. Det finder vi er for lidt.

På landsdelsmødet i Øst i marts 2019, blev Dorte valgt til regionsudvalget for Sjælland for en 2-årig periode, efter opfordring både fra egen bestyrelse og andre foreninger.

I regionsudvalget har året været præget af starten at det nye Steno Diabetescenter Sjælland. I den forbindelse har RU og Steno afholdt to temadage, hvor bestyrelsen har deltaget.

Indholdet har været ”Hvilke opgaver skal de nye centre påtage sig” og ”Det at være pårørende til en diabetiker”.

Også i den forbindelse har arbejdet været præget af omlægningen og omstruktureringen i Diabetesforeningen.

 

Lokalforeningen Næstved

I lokalforeningen er der 1123 Medlemmer.

Vi har i bestyrelsen holdt fast på den struktur, vi startede på i 2018, hvor suppleanterne er inddraget i arbejdet. Udover det arbejder bestyrelsen fortsat i arbejdsgrupper.

Bestyrelsen er af den holdning at det gør, at vi som bestyrelse er blevet meget mere engageret og ikke mindst, at alle er med i arbejdet omkring det, at være en del af bestyrelsen. Vores arbejdsform har vundet genklang hos flere lokalforeninger og hos Diabetesforeningen.

Der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder i løbet af 2019. En bestyrelsessuppleant er flyttet fra området, og som en følge deraf udmeldt af lokalforeningen.

 

Café møder

I løbet af 2019 har der været afholdt 6 Cafeaftener med foredrag, med et vidt forskelligt indhold og en god blanding af kostråd – forskning og livsstil, lige som foredragsholderne har været en blanding af forskere – praktikere (personer der arbejder med emnet) og ikke mindst andre diabetikere.

Et enkelt af foredragene (d. 9. april) blev endda afholdt i Sorø i et samarbejde mellem Næstved - Slagelse – Ringsted og Sorø. Årsagen til det var et ønske om at få afprøvet, om det er en ide, at flere foreninger går sammen om afholdelse af dyrere foredrag, hvor prisen er så høj, at det ikke kan lade sig gøre i den enkelte forening. Det vil vi i bestyrelsen gerne have jeres tilbagemelding på!

I et samarbejde med Diabetesforeningens børnefamiliekonsulent blev der d. 20. maj, afholdt et foredrag både for denne gruppe og vores egen ”målgruppe”. Det affødte, at vi efterfølgende har været behjælpelige ved at opstarte et børnefamilie-projekt. Der har her d. 20. februar 2020 været afholdt stiftende generalforsamling for en børnefamiliegruppe i region Sjælland.

I 2020 har vi planlagt 7 cafemøder med foredrag. I år er valget faldet på flere livsstilsforedrag – nogle er opfølgning på tidligere foredrag; men vi har i udvalget lagt vægt på, at der er emner for alle, enten man har type 1 eller type 2 diabetes. Vi vil senere komme ind på hele årsprogrammet for vores forening.

 

Gåture

Gennem 2019 har der været planlagt gåture hver anden torsdag i lige uger. Der har kun været få aflysninger gennem året.

Turene har været i byen, i skoven, ved kanalen, ved Rønnebækholm og en enkelt gang har vi gået ved stranden i Karrebæksminde.

Efter turene er der sluttet af med socialt samvær og kaffe/te i Frivilligcentret.

Året sluttede med en gåtur d. 27. december rundt i byen, hvor vi afslutningsvis drak kaffen på en cafe.

I begyndelsen var vi flere deltagere, men antallet har været vigende gennem det seneste år.

På dette grundlag har bestyrelsen besluttet, at vi ikke længere går ture med udgangen af januar 2020.

Vi vil dog forsøge at planlægge motion på anden vis, da det for os med diabetes, er vigtigt at få motioneret.

Vi opfordrer jer også her til at komme med forslag til motionsaktiviteter, som flest mulige kan deltage i.

 

Sociale arrangementer

Banko

I 2019 blev der afholdt to medlemsaftener (i januar og december) med bankospil med stor succes og et stort fremmøde af medlemmer og pårørende.  Dette kan kun lade sig gøre fordi, vi får sponseret gaver fra de handlende i byen og Sct. Jørgens Park. Bestyrelsen har efterfølgende delt takkebreve ud til alle de sponsorer, der har støttet os.

Vi vil her takke jer medlemmer for det store fremmøde og den støtte, vi har fået!

2020 vil vi afslutte med et julebankospil d. 1. december, hvor vi håber på, at det kan lade sig gøre på samme præmisser som tidligere.

 

Sommertur

Sommerturen 2019 gik til Møn og Nyord. 36 deltagere startede fra Næstved kl. 9.00 i bus og kørte til Samlermuseet Thorsvang i Stege. Her var der god mulighed for at få genopfrisket ting og sager fra vores ungdom! På Samlermuseet spiste vi frokost inden turen gik videre med bussen til Nyord.

På Nyord var der mulighed for en rundtur til fods i byen. Vi fik fat på en ”lokal”, der viste os den 8 kantede kirke og fortalte lidt om øens historie. Inden turen gik hjemad, fik vi eftermiddagskaffe og kage. Vi var i Næstved ca. ved 18. tiden efter en god og dejlig dag i godt selskab.

 

Motivationsgruppen

I 2019 blev vi desværre nødsaget til at aflyse holdet, der skulle have været startet i september. Årsagen til aflysningen var manglende tilmelding.

I 2020 er der planlagt 2 hold. Et hold er allerede startet her i januar med 11 deltagere og sluttes i april.

Næste hold starter den 3. september. Tilmeldinger modtages gerne allerede nu!

Motivationsgruppen mødes 12 gange på Frivilligcenteret Næstved på torsdage fra kl. 17.00 – 20.00.  Kursus er gratis, men deltager betaler selv for deres mad.

Indholdet er: Diabetes-venlig mad – motion og samtaler om det at leve med diabetes.

Bestyrelsen støtter op om gruppen ved at forære deltagerne en af Diabetesforeningens kogebøger – ”Den lette start”.

 

Lokalforeninger på Tværs.

Er et samarbejde mellem 4 lokalforeningerne i Næstved - Sorø – Ringsted og Slagelse. Det oprindelige formål var at afholde enkelte fælles arrangementer i lighed med det, som blev afholdt d. 9. april.

Bestyrelsens indstilling er, at samarbejdet skal ligge på et plan, hvor der udveksles årshjul, så medlemmerne har mulighed for at deltage i de øvrige lokalforeningers arrangementer.

 

Infostedet på sygehuset

Lokalforeningen orienterer nu om diabetes på sygehuset i lige uger på torsdage mellem kl. 10.00 til kl. 12.00. Dette er en udvidelse i forhold til 2019, hvor vi kun var der d. 3. onsdag i hver måned. Alle er velkommen til at kigge forbi til en ”snak”.

 

Verdens Diabetesdag

D. 14. november er Verdens Diabetesdag. Her deltog Lokalforeningen ved at stille op på to apoteker henholdsvis i Centeret og Sct. Jørgens Park, med at lave Risikotest på de kunder, der kom ind og havde lyst til få foretaget testen.

 

Vi skal nu i gang med planlægningen af 2021.

Her er det udvalgenes opfattelse, at det er vigtigt, at det er jeres ønsker som medlemmer, der kommer til udtryk i de foredrag og arrangementer, vi skal afholde på de kommende caféaftener.

Vi vil derfor meget gerne bede om forslag inden vi går på sommerferie i juni. Det være sig emner eller en konkret foredragsholder.

Planlægningen for 2021 skal i grove træk være på plads senest i september, da vi inden 1. oktober skal søge om §18 midler i kommunen.